Dofinansowanie

Kto może uzyskać wsparcie?
Wsparcie jest kierowane wyłącznie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego.

Na co można uzyskać wsparcie?
Dofinansowaniem mogą być objęte usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Kategorie usług rozwojowych, na które można uzyskać wsparcie obejmują:
  • usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy,
  • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.
Wsparcie może zostać udzielone na dofinansowanie kształcenia Przedsiębiorców i ich pracowników.
Dofinansowaniem nie są objęte szkolenia, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa, np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, szkolenia przeciwpożarowe itd.

W jakiej wysokości można uzyskać wsparcie?
Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe (np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo).

Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych,
wynosi 100.000 zł. 

Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem i będzie iloczynem ilości pracowników i zmiennej kwoty przeliczeniowej (aktualnie 7.500 zł).

Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 5.000 zł, przy czym:
  • w odniesieniu do usługi szkoleniowej kwota ta dotyczy jednej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika usługi,
  • w odniesieniu do usługi doradczej kwota ta dotyczy całości usługi rozwojowej.

Poziom dofinansowania różnicuje się w zależności od wielkości przedsiębiorstw:
  • 50% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 70% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 80% – poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Jak uzyskać dofinansowanie?
Zarejestrować się w BUR oraz wybrać usługi rozwojowe.
Złożyć fiszkę wniosku za pośrednictwem systemu SEKAP.
Złożyć u Operatora PSF, we wskazanym Biurze Obsługi Klienta, komplet wymaganych dokumentów zgłoszeniowych.
Podpisać z Operatorem PSF umowę wsparcia.
Wpłacić na wskazane przez Operatora PSF konto, wkład własny w wysokości określonej w umowie wsparcia.
Zrealizować usługi rozwojowe zgodnie z umową wsparcia.
Złożyć u Operatora PSF wniosek o rozliczenie usług rozwojowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved AKADEMIA MDDP 2022