Do pobrania

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe:

1. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy wraz z załącznikami:
oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
lub
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
• kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy)
pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy)
formularz dotyczący osoby kierowanej na usługę rozwojową
oświadczenie o braku równoległego aplikowania do innych Operatorów PSF/w innym projekcie PSF w województwie śląskim
oświadczenie o niekorzystaniu z systemu PSF w województwie śląskim (jeśli dotyczy)
oświadczenie o samozatrudnieniu (jeśli dotyczy)
• karta usługi wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA: Przed podpisaniem umowy wsparcia z Operatorem, Przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić zaświadczenia potwierdzające brak zaległości w opłacaniu przez niego składek do ZUS/KRUS oraz podatków do US.

WZORY DOKUMENTÓW:

1. Regulamin naboru do projektu:

Regulamin naboru do projektu obowiązujący od dnia 06.07.2021
PDF 
Archiwalne wersje dokumentu
Załącznik 1: wzór Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy obowiązujący od dnia 06.07.2021
PDF
WORD
Archiwalne wersje dokumentu
Załącznik 1.1 do Formularza zgłoszeniowego: Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie
PDF
WORD
Załącznik 2: wzór Formularza osoby kierowanej na usługę rozwojową obowiązujący od dnia 06.07.2021
PDF
WORD
Archiwalne wersje dokumentu
Załącznik 3: wzór Umowy wsparcia obowiązujący od dnia 13.01.2021
PDF
Archiwalne wersje dokumentu
Załącznik 4: Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP Przedsiębiorcy w formularzu zgłoszeniowym
PDF
Załącznik 5: wzór Wniosku o rozliczenie usług rozwojowych
PDF
WORD
Załącznik 6: wzór Zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej
PDF
WORD
Załącznik 7: wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
PDF
EXCEL
Załącznik 8: wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
PDF
EXCEL
Załącznik 9: Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim
PDF
Załącznik 10: Lista miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze z terenu województwa śląskiego
PDF
Załącznik 11: wzór Oświadczenia o braku równoległego aplikowania do innych Operatorów PSF/w innym projekcie PSF w województwie śląskim
PDF
WORD
Załącznik 12: Karta weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych obowiązująca od dnia 16.11.2020
PDF
Archiwalne wersje dokumentu
Załącznik 13: wzór Pełnomocnictwa do reprezentowania Przedsiębiorcy
PDF
WORD
Załącznik 14: Harmonogram oceny dokumentów zgłoszeniowych Przedsiębiorcy
PDF
Załącznik 15: wzór Oświadczenia o niekorzystaniu z systemu PSF w województwie śląskim
PDF
WORD
Załącznik 16: Instrukcja składania fiszki wniosku
PDF
Załącznik 17: wzór Oświadczenia o samozatrudnieniu
PDF
WORD
Załącznik 18: wzór podstawowej listy fiszek
PDF
Załącznik 19: wzór ostatecznej listy fiszek
PDF

 


2. Wytyczne dotyczące świadczenia usług zdalnych:

Wytyczne dotyczące świadczenia usług realizowanych zdalnie
PDF
Załącznik 1: Instrukcja wypełniania Karty Usługi świadczonej zdalnie
PDF
Załącznik 2: Opis kategorii kosztów występujących w realizacji usług zdalnych
PDF
Załącznik 3: Katalog kosztów występujących w realizacji usług zdalnych
EXCEL

 


3. Inne dokumenty:

Instrukcja użytkownika BUR
PDF

 


4. Narzędzia:

Program 7-Zip

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved AKADEMIA MDDP 2021