Usługi rozwojowe dla MŚP z województwa śląskiego

Projekt „Usługi rozwojowe dla MŚP z województwa śląskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, poddziałanie: 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany w okresie 2020-06-01 – 2022-05-31

Cel projektu: Poprawa do końca 05/2022 roku, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji/kwalifikacji 870 pracowników i kadry zarządzającej (514K,356M), spośród objętych wsparciem 1158 (684K,474M) osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek (w tym 116 osób 50+ i 336 osób o niskich kwalifikacjach), z 276 MŚP z jednostką organizacyjną w Województwie Śląskim.

Grupa docelowa: 1158 (684K,474M) osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek (w tym 116 osób 50+ i 336 osób o niskich kwalifikacjach), z 276 MŚP z jednostką organizacyjną w Województwie Śląskim, pracownicy oraz kadra zarządzająca z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Rezultatem w projekcie jest: minimum 870 osób (w tym 514K, 356M) uzyska kwalifikacje/nabędzie kompetencje zgodnie z potrzebami MŚP po opuszczeniu programu. Dzięki temu minimum 166 firm z Województwa Śląskiego zrealizuje swój cel rozwojowy.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe Województwo Śląskie i będzie realizowany od 01.06.2020 do 31.05.2022,zgodnie z Opisem systemu wdrażania PSF w Województwie Śląskim.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved AKADEMIA MDDP 2022